Политика за защита на личните данни *(наричана по-долу “Споразумението”) и спазване на изискванията за защита на личните данни съгласно Регламент 679 / 27 април 2016 г. *(наричан по-долу “Регламентът”)

КАНСЪЛТЕК ИНДЪСТРИЪЛ СЪПЛАЙС С.Р.Л. (CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L.), наричано по-долу оператор или Кансълтек, със седалище в Букурещ, сектор 1, площад Монреал № 10, етаж 3, с Единен Идентификационен Код 31364907, вписано в Търговския регистър под № J40/1024/2014, в качеството си на администратор на този уебсайт *(наричан по-долу “Сайтът”), а именно www.ewk.ro, Ви уведомява за следното:

Чл. 1. СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ:

Чл. 1.1. Чрез този Сайт Операторът обработва следните категории лични данни:

а) Идентификационни данни: име, електронна поща, телефон ;
б) Друга информация: “Съобщение”.

Чл. 2. ЦЕЛ И МОМЕНТ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ:

Чл. 2.1. Целта на обработката на горепосочените данни (Чл.1) е да се инициират, установят, поддържат или възобновят търговските взаимоотношения между нас, като Администратор и юридическото/физическото лице (като потенциален бенефициент), което представлявате, чрез търговски съобщения по телефон, електронна поща, писмена кореспонденция или дори лично.

Чл. 2.2. По-конкретно, Операторът обработва лични данни, за да:

а) поиска информация, необходима за преддоговорния етап, за да получи достъп до услугите/продуктите, предлагани от Оператора;
б) поиска информация за възобновяване или поддържане на търговските отношения;
в) изпраща персонализирани оферти/информация, направени само при поискване;
г) изпълнява правни задължения, ако има такива, по искане на компетентните институции и органи или автоматично, ако законът изрично предвижда такива задължения;

Чл. 2.3. Личните данни се обработват само след като сте били информирани за вашите права и за нашата загриженост за защитата на личните данни.

Чл. 2.4. Първоначалният момент на обработване на данните е моментът на попълване на всеки формуляр на Сайта, а обработваните данни са необходими за изпълнение на целите, посочени по-горе.

Чл. 2.5. Под “обработка” в този случай разбираме процесите на: събиране, записване, съхранение, консултиране, изтриване.

Чл. 3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА:

л. 3.1. Съгласно Регламент 679 / от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, правното основание за нашето обработване е:

а) Чл. 6, Буква „Б“ от Регламента за обработката на лични данни по Чл. 1. съгласно целите на чл. 2.2. букви А, Б и В от настоящото споразумение. Член 6, буква Б гласи, че обработването е законосъобразно, ако “обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор”
б) Чл. 6, Буква „В“ от Регламента за обработването на лични данни по Чл. 1. за целите съгласно Чл. 2.2., Буква „Г“ от настоящото Споразумение. Член 6, буква „В“ се посочва, че обработването е законосъобразно, ако “обработването е необходимо за спазването на правно задължение, което има администраторът”;

Чл. 4. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ/РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИТЕ:

Чл. 4.1. Предоставените от вас лични данни няма да бъдат разпространявани, разкривани чрез предаване, предлагани, прехвърляни, предоставяни, продавани на трети страни без вашето изрично или мълчаливо съгласие.

Чл. 4.2. Единственият начин, по който предоставените от вас лични данни ще бъдат предоставени на трети страни без вашето съгласие, е в случай на изпълнение на законови задължения; те ще бъдат предоставени само по искане на компетентните органи/институции и съответно, само ако законът изрично ни задължава да го направим.

Чл. 5. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 5.1. С попълването на който и да е формуляр на този Сайт, предоставяйки по този начин личните си данни в съответствие с Чл. 1 от настоящото Споразумение, Вие потвърждавате, че имате право да действате като представител на потенциалния получател на нашите услуги или, ако е приложимо, Вие самият сте потенциалният получател.

Чл. 5.2. Също така, чрез попълването, съгласно Чл. 5.1., потвърждавате, че сте на възраст над 16 години. В противен случай можете да ни изпращате лична информация само със съгласието на родител, настойник или законен представител.

Чл. 6. „БИСКВИТКИ“ И ПОЛИТИКА НА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 6.1. Сайтът не използва „бисквитки“ които могат да Ви идентифицират поименно по директен начин и нито косвено, с помощта на други информации, с които разполагаме или можем да получим по отношение на Вас.

Чл. 6.2. Сайтът използва “бисквитки” за правилното си функциониране, а събирането на данните, които съответстват на тези “бисквитки”, се извършва от оторизирани на европейско ниво структури, от такива които имат собствена политика за обработка и с които можете да се запознаете отделно на техните уебсайтове. Един такъв пример е Google, използвайки браузъра Google Chrome, или Mozilla за браузъра Firefox. Събирането на данни в тези случаи се извършва от инструмента (конкретно от браузъра), използван за достъп до сайта.

Чл. 7. ДРУГИ ПРАВА И НЕОБХОДИМИ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7.1. Личните данни се съхраняват за срок от 24 месеца от датата на изпращане на офертата / искането за информация / относно нашите услуги, като този срок се удължава с продължителността на договорите, които ще изпълняваме за вас като бенефициент.

Чл. 7.2. Имате право да знаете какви данни съхраняваме за вас като субект на данни (в случай че имате такова качество), имате право да поискате коригиране или изтриване на данните или ограничаване на обработката (т.е. да възразите срещу обработката на данни за посочените цели или част от тях), имате право на преносимост на данните, съхранявани от нас.

Чл. 7.3. Имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако смятате, че правата ви са били нарушени.

Чл. 7.4. Ако не сте съгласни с предоставянето на тези данни, формулярът за контакт или поръчка (в зависимост от случая) няма да бъде изпратен, като по този начин се зачете вашият избор като субект на данни. Причината за неизпращането на данните е, че не можем да извършим желаните услуги без тази информация или не можем да изпълним добросъвестно преддоговорните или бъдещите си договорни задължения.

Чл. 7.5. Не съществува автоматичен процес на вземане на решения за обработката на вашите данни, който да поражда правни последствия, които Ви касаят или които Ви засягат в значителна степен

Благодарим Ви за търпението което проявихте изчитайки предоставената от нас информация и съдържанието на Споразумението, а ние от своя страна Ви уверяваме, че го спазваме стриктно не заради самият Регламент, а на първо място поради загрижеността която полагаме относно защитата на личните данни и значението на тази защита в свят, в който цялата тази информация може да се използва по начини, които са в противоречие с нашите основни права и свободи.